ยอดสะสมของสโมสร โครงการ Centennial Community Legacy   ยอดสะสมของสโมสรที่ทำกิจกรรมโครงการ Centennial Community Legacy ข้อมูล วันที่ 9 ม.ค. 25560 มีดังนี้

ลำดับที่ สโมสรไลออนส์ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3
1 ลพบุรี (25846) 1
2 แพร่ (25856) 2
3 น่าน (30799 1
4 สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ (37721) 1 1
5 พระปรางค์สามยอด ลพบุรี (48349) 1
6 สี่แคว นครสวรรค์ (49649) 2
7 โคกสำโรง ลพบุรี (49784) 1 1
8 ยานนาวา กรุงเทพ (51681) 3
9 ราชเทวี กรุงเทพ (52468) 4
10 วังใหม่ กรุงเทพ (54233) 1
11 พลับพลาไชย กรุงเทพ (55331) 1 1
12 ราชวิถี กรุงเทพ (55705) 2
13 แม่สาย เชียงราย (55724) 2 3
14 บรรทัดทอง กรุงเทพ  (55815) 1
15 เชียงกลาง น่าน  (57947) 1
16 ดอกคำใต้ พะเยาว์ (60860) 1
17 ไมตรีจิต กรุงเทพ (63624) 1
18 ลพบุรี ศรีชลสิทธิ์ (65029)
19 เมืองพระบาง นครสวรรค์ (82762) 1 1 1
20 ปากน้ำโพ นครสวรรค์ (82762) 1
21 ช่องนนทรี กรุงเทพ (117795) 2 1 1
22 เชียงของ เชียงราย (124029) 2 1
รวมทั้งสิ้น 19 10 18

ทางสากลได้แบ่งระดับของโครงการออกเป็น 3 ระดับดังนี้
ระดับที่ 1 เป็นสิ่งที่ใช้ประชาสัมพันธ์เช่นการติดป้ายไลออนส์ การบริจาคม้านั่งหรือเก้าอี้นั่งในสวนสาธารณะ แร็คจักรยาน และการสร้างน้ำพุในสวนสาธารณะ เป็นต้น
ระดับที่ 2 จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนซึ่งเป็นผลงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น การปรับปรุงสนามหญ้าหรือสนามเด็กเล่น การสร้างสะพานลอยข้ามถนน การจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ และการบริจาคยานพาหนะสำหรับองค์กรท้องถิ่น เป็นต้น
ระดับที่ 3 ทำสิ่งที่มีผลกระทบกับชุมชน โดยการสร้างคลินิก การขยายห้องสมุดหรือโรงเรียนและการพัฒนาศูนย์แห่งการเรียนรู้
Share:


   รายชื่อสโมสรสไลออนส์สากภาค 310-เอ2 ที่ทำกิจกรรมโครงการ Centennial Community Legacy ปีบริหาร 2558-2559 ข้อมูล วันที่ 30 มิ.ย. 2559 มีดังนี้

ลำดับที่ สโมสรไลออนส์ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3
1 แพร่ (25856)     1
2 น่าน (30799 1    
3 สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ (37721)   1  
4 สี่แคว นครสวรรค์ (49649) 1    
5 ยานนาวา กรุงเทพ (51681) 1    
6 ราชเทวี กรุงเทพ (52468) 2    
7 ราชวิถี กรุงเทพ (55705) 1   1
8 แม่สาย เชียงราย (55724)   1 1
9 บรรทัดทอง กรุงเทพ  (55815)     1
10 ไมตรีจิต กรุงเทพ (63624) 1    
11 เมืองพระบาง นครสวรรค์ (82291) 1 1 1
12 ปากน้ำโพ นครสวรรค์ (82762)   1  
13 ช่องนนทรี กรุงเทพ (117795) 1   1
14 เชียงของ เชียงราย (124029)   1 1
  รวมทั้งสิ้น 9 5 7

ทางสากลได้แบ่งระดับของโครงการออกเป็น 3 ระดับดังนี้
ระดับที่ 1 เป็นสิ่งที่ใช้ประชาสัมพันธ์เช่นการติดป้ายไลออนส์ การบริจาคม้านั่งหรือเก้าอี้นั่งในสวนสาธารณะ แร็คจักรยาน และการสร้างน้ำพุในสวนสาธารณะ เป็นต้น
ระดับที่ 2 จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนซึ่งเป็นผลงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น การปรับปรุงสนามหญ้าหรือสนามเด็กเล่น การสร้างสะพานลอยข้ามถนน การจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ และการบริจาคยานพาหนะสำหรับองค์กรท้องถิ่น เป็นต้น
ระดับที่ 3 ทำสิ่งที่มีผลกระทบกับชุมชน โดยการสร้างคลินิก การขยายห้องสมุดหรือโรงเรียนและการพัฒนาศูนย์แห่งการเรียนรู้
Share:

สโมสรที่เพิ่มสมาชิกตามโครงการ Centennial ปีบริหาร 2559-2560รายชื่อสโมสรที่เพิ่มสมาชิกตามโครงการ Centennial ประจำปีบริหาร 2559-2560 มีดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)


ลำดับที่ สโมสรไลออนส์ จำนวนที่เพิ่ม (คน)
1 แพร่ (25856) 19
2 น่าน (30799) 3
3 ปางค์สามยอด ลพบุรี (48349) 1
4 โคกสำโรง ลพบุรี (49784) 1
5 ราชประสงค์ กรุงเทพ (54386) 3
6 แม่สาย เชียงราย  (55724) 5
7 บรรทัดทอง กรุงเทพ (55815) 3
8 เชียงกลาง น่าน ((57947) 7
9 ไมตรีจิต กรุงเทพ (63624) 2
10 เมืองพระบาง นครสวรรค์ (82291) 2
11 ปากน้ำโพ นครสวรรค์ ((82762) 5
12 ช่องนนทรี กรุงเทพ (117795) 1
13 ปทุมธานี (121014) 9
14 เชียงของ เชียงราย (124029) 2
  รวมทั้งสิ้น 63

Share:

สโมสรที่จัดกิจกรรม Centennial Service Challenge ปีบริหาร 2559-2560


รายชื่อสโมสรที่ทำกิจกรรม Centennial ประจำปีบริหาร 2559-2560 และสากลได้พิจารณาแล้วมีดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2560)ลำดับที่ สโมสรไลออนส์
1 เชียงราย (25842)
 
2 ลพบุรี (25846)
 
3 นครสวรรค์ (25851)
 
4 แพร่ (25856)
 
5 น่าน (30799)
 
6 พะเยา (33384)
 
7 พิษณุโลก (36352)
 
8 สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ (37721)
9 พระปรางค์สามยอด ลพบุรี (48349)
10 สุโขทัย (49580)
11 สี่แคว นครสวรรค์ (49649)
 
12 โคกสำโรง ลพบุรี (49784)
 
13 ลำนารายณ์ ลพบุรี (51580)
 
14 ยานนาวา กรุงเทพ (51681)
 
15 ราชเทวี กรุงเทพ (52468)
 
16 วังใหม่ กรุงเทพ (54233)
 
17 ราชประสงค์ กรุงเทพ (54386)
18 พลับพลาไชย กรุงเทพ (55331)
 
19 ราชวิถี กรุงเทพ (55705)
 
20 แม่สาย เชียงราย (55724)
 
21 บรรทัดทอง (55815)
22 ลำลูกกา ปทุมธานี  (56062)
 
23 เชียงกลาง น่าน (57947)
 
24 ดอกคำใต้ พะเยาว์ (60860)
25 นครเชียงราย (62738)
26 ไมตรีจิต กรุงเทพ  (55724)
 
27 ลพบุรี ศรีชลสิทธิ์ (65029)
28 เมืองพระบาง นครสวรรค์ (82291)
 
29 ปากน้ำโพ นครสวรรค์ (82762)
30 ช่องนนทรี กรุงเทพ (117795)
31 เชียงของ เชียงราย (124029)
32 หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)

หมายเหตุ

ส่งเสริมเยาวชน
แบ่งปันการมองเห็น
บรรเทาผู้หิวโหย
ปกป้องสิ่งแวดล้อม
Share:

Recent Posts

Pages