รายชื่อสโมสรที่ทำกิจกรรม Centennial Community Legacy Projects ปีบริหาร 2559-2560   รายชื่อสโมสรที่ทำกิจกรรมโครงการ Centennial Community Legacy ปีบริหาร 2559-2560 ข้อมูล วันที่ 9 ม.ค. 2560 มีดังนี้

ลำดับที่ สโมสรไลออนส์ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3
1 ลพบุรี (25846) 1
2 แพร่ (25856) 1
3 น่าน (30799
4 สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ (37721) 1
5 พระปรางค์สามยอด ลพบุรี (48349) 1
6 สี่แคว นครสวรรค์ (49649) 1
7 โคกสำโรง ลพบุรี (49784) 1 1
8 ยานนาวา กรุงเทพ (51681) 2
9 ราชเทวี กรุงเทพ (52468) 2
10 วังใหม่ กรุงเทพ (54233) 1
11 พลับพลาไชย กรุงเทพ (55331) 1 1
12 ราชวิถี กรุงเทพ (55705) 1
13 แม่สาย เชียงราย (55724) 1 2
14 เชียงกลาง น่าน  (57947) 1
15 ดอกคำใต้ พะเยาว์ (60860) 1
16 ไมตรีจิต กรุงเทพ (63624)
17 ลพบุรี ศรีชลสิทธิ์ (65029)
18 ช่องนนทรี กรุงเทพ (117795) 1 1
19 เชียงของ เชียงราย (124029) 1
รวมทั้งสิ้น 10 5 11

ทางสากลได้แบ่งระดับของโครงการออกเป็น 3 ระดับดังนี้
ระดับที่ 1 เป็นสิ่งที่ใช้ประชาสัมพันธ์เช่นการติดป้ายไลออนส์ การบริจาคม้านั่งหรือเก้าอี้นั่งในสวนสาธารณะ แร็คจักรยาน และการสร้างน้ำพุในสวนสาธารณะ เป็นต้น
ระดับที่ 2 จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนซึ่งเป็นผลงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น การปรับปรุงสนามหญ้าหรือสนามเด็กเล่น การสร้างสะพานลอยข้ามถนน การจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ และการบริจาคยานพาหนะสำหรับองค์กรท้องถิ่น เป็นต้น
ระดับที่ 3 ทำสิ่งที่มีผลกระทบกับชุมชน โดยการสร้างคลินิก การขยายห้องสมุดหรือโรงเรียนและการพัฒนาศูนย์แห่งการเรียนรู้
Share:

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Recent Posts

Pages