ยอดสะสมของสโมสร โครงการ Centennial Community Legacy   ยอดสะสมของสโมสรที่ทำกิจกรรมโครงการ Centennial Community Legacy ข้อมูล วันที่ 9 ม.ค. 25560 มีดังนี้

ลำดับที่ สโมสรไลออนส์ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3
1 ลพบุรี (25846) 1
2 แพร่ (25856) 2
3 น่าน (30799 1
4 สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ (37721) 1 1
5 พระปรางค์สามยอด ลพบุรี (48349) 1
6 สี่แคว นครสวรรค์ (49649) 2
7 โคกสำโรง ลพบุรี (49784) 1 1
8 ยานนาวา กรุงเทพ (51681) 3
9 ราชเทวี กรุงเทพ (52468) 4
10 วังใหม่ กรุงเทพ (54233) 1
11 พลับพลาไชย กรุงเทพ (55331) 1 1
12 ราชวิถี กรุงเทพ (55705) 2
13 แม่สาย เชียงราย (55724) 2 3
14 บรรทัดทอง กรุงเทพ  (55815) 1
15 เชียงกลาง น่าน  (57947) 1
16 ดอกคำใต้ พะเยาว์ (60860) 1
17 ไมตรีจิต กรุงเทพ (63624) 1
18 ลพบุรี ศรีชลสิทธิ์ (65029)
19 เมืองพระบาง นครสวรรค์ (82762) 1 1 1
20 ปากน้ำโพ นครสวรรค์ (82762) 1
21 ช่องนนทรี กรุงเทพ (117795) 2 1 1
22 เชียงของ เชียงราย (124029) 2 1
รวมทั้งสิ้น 19 10 18

ทางสากลได้แบ่งระดับของโครงการออกเป็น 3 ระดับดังนี้
ระดับที่ 1 เป็นสิ่งที่ใช้ประชาสัมพันธ์เช่นการติดป้ายไลออนส์ การบริจาคม้านั่งหรือเก้าอี้นั่งในสวนสาธารณะ แร็คจักรยาน และการสร้างน้ำพุในสวนสาธารณะ เป็นต้น
ระดับที่ 2 จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนซึ่งเป็นผลงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น การปรับปรุงสนามหญ้าหรือสนามเด็กเล่น การสร้างสะพานลอยข้ามถนน การจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ และการบริจาคยานพาหนะสำหรับองค์กรท้องถิ่น เป็นต้น
ระดับที่ 3 ทำสิ่งที่มีผลกระทบกับชุมชน โดยการสร้างคลินิก การขยายห้องสมุดหรือโรงเรียนและการพัฒนาศูนย์แห่งการเรียนรู้
Share:

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Recent Posts

Pages