รายชื่อสโมสรสไลออนส์สากภาค 310-เอ2 ที่ทำกิจกรรมโครงการ Centennial Community Legacy ปีบริหาร 2558-2559 ข้อมูล วันที่ 30 มิ.ย. 2559 มีดังนี้

ลำดับที่ สโมสรไลออนส์ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3
1 แพร่ (25856)     1
2 น่าน (30799 1    
3 สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ (37721)   1  
4 สี่แคว นครสวรรค์ (49649) 1    
5 ยานนาวา กรุงเทพ (51681) 1    
6 ราชเทวี กรุงเทพ (52468) 2    
7 ราชวิถี กรุงเทพ (55705) 1   1
8 แม่สาย เชียงราย (55724)   1 1
9 บรรทัดทอง กรุงเทพ  (55815)     1
10 ไมตรีจิต กรุงเทพ (63624) 1    
11 เมืองพระบาง นครสวรรค์ (82291) 1 1 1
12 ปากน้ำโพ นครสวรรค์ (82762)   1  
13 ช่องนนทรี กรุงเทพ (117795) 1   1
14 เชียงของ เชียงราย (124029)   1 1
  รวมทั้งสิ้น 9 5 7

ทางสากลได้แบ่งระดับของโครงการออกเป็น 3 ระดับดังนี้
ระดับที่ 1 เป็นสิ่งที่ใช้ประชาสัมพันธ์เช่นการติดป้ายไลออนส์ การบริจาคม้านั่งหรือเก้าอี้นั่งในสวนสาธารณะ แร็คจักรยาน และการสร้างน้ำพุในสวนสาธารณะ เป็นต้น
ระดับที่ 2 จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนซึ่งเป็นผลงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น การปรับปรุงสนามหญ้าหรือสนามเด็กเล่น การสร้างสะพานลอยข้ามถนน การจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ และการบริจาคยานพาหนะสำหรับองค์กรท้องถิ่น เป็นต้น
ระดับที่ 3 ทำสิ่งที่มีผลกระทบกับชุมชน โดยการสร้างคลินิก การขยายห้องสมุดหรือโรงเรียนและการพัฒนาศูนย์แห่งการเรียนรู้
Share:

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Recent Posts

Pages