รางวัลการเพิ่มสมาชิกสำหรับไลออนส์
รางวัลการเพิ่มสมาชิกสำหรับไลออนส์เพื่อฉลองร้อยปี ซึ่งเปิดโอกาสให้ไลออนส์มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองร้อยปีที่ไลออนส์สากลได้ให้บริการชุมชนในร้อยปีที่ผ่านมา ไลออนส์สามารถทำรางวัล 2 วิธีได้แก่ การแนะนำสมาชิกใหม่ และการสนับสนุนการก่อตั้งสโมสรใหม่
 • เชิญสมาชิกใหม่ 1 คน (Invite a new member) ไลออนส์เป็นผู้แนะนำสมาชิกใหม่ 1 คน จะได้รับการยกย่องเป็น "ผู้แนะนำสมาชิกร้อยปีไลออนส์" จะได้รับเข็มรุ่นพิเศษพร้อมประกาศนียบัตร
 •  ช่วยเหลือการก่อตั้งสโมสรใหม่ จะได้รับการยกย่องเป็นผู้ก่อตั้งสโมสร 100 ปีไลออนส์ และได้รับเข็มรุ่นพิเศษ พร้อมประกาศนียบัตร

เมื่อสมาชิกได้ทำข้อใดข้อหนึ่งสำเร็จ จะได้รับรางวัลการเพิ่มสมาชิกในโอกาสครบรอบ 100 ปีดังนี้
 1. เหรียญเงินร้อยปีไลออนส์
 2. ถ้าสมาชิก 1 คนที่แนะนำเข้ามาและมีสถานภาพการเป็นสมาชิกครบ 1 ปี กับอีก 1 วัน หรือสนับสนุนการก่อตั้งสโมสรใหม่ 1 สโมสร และสโมสรนั้นยังมีสถานะคงอยู่ครบ 1 ปีกับอีก 1 วัน
 3. เหรียญทองร้อยปีไลออนส์
 4. เมื่อสมาชิก 1 คนที่แนะนำเข้ามาและมีสถานภาพการเป็นสมาชิกครบ 2 ปี กับอีก 1 วัน หรือสนับสนุนการก่อตั้งสโมสร 1 สโมสร และสโมสรนั้นยังมีสถานะคงอยู่ครบ 2 ปีกับอีก 1 วัน
 5. เหรียญเพชรร้อยปีไลออนส์
 6. เมื่อสมาชิก 1 คนที่แนะนำเข้ามาและมีสถานภาพการเป็นสมาชิกครบ 3 ปี กับอีก 1 วัน หรือสนับสนุนการก่อตั้งสโมสร 1 สโมสร และสโมสรนั้นยังมีสถานะคงอยู่จนครบ 3 ปีกับอีก 1 วัน
รางวัลเหรียญเงินสำหรับผู้ที่ทำสำเร็จมีดังนี้
 • สมาชิกจะได้รับเข็มเงินรุ่นพิเศษ
 • ได้รับการยกย่องบนเว็ปไซต์ 100 ปีสโมสรไลออนส์สากล
รางวัลเหรียญทองสำหรับผู้ที่ทำสำเร็จมีดังนี้
 • สมาชิกจะได้รับเข็มทองรุ่นพิเศษ
 • ได้รับการยกย่องบนเว็ปไซต์ 100 ปีสโมสรไลออนส์สากล
 • ได้รับการยกย่องในภูมิภาคและการประชุมระดับภาค
รางวัลประเภทเพชรเพื่อการยกย่องสำหรับผู้ที่ทำสำเร็จมีดังนี้
 • สมาชิกจะได้รับเข็มรุ่นพิเศษ
 • มีภาพถ่ายบนเว็ปไซต์ 100 ปีสโมสรไลออนส์สากล
 • ได้รับการยกย่องในภูมิภาคและการประชุมระดับภาค
 • ได้รับการยกย่องที่ประชุมไลออนส์สากล
 • ให้ความสำคัญกับเพื่อนๆที่ประสบความสำเร็จในนิตยสารไลออนส์สากล
คำถาม-คำตอบรางวัลการเพิ่มสมาชิก ในโอกาสฉเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี
Share:

รางวัลการเพิ่มสมาชิกสำหรับผู้ว่าการภาค

การเพิ่มสมาชิกเพื่อให้เกิดผลกระทบชุมชน
   เพื่อการฉลองร้อยปีไลออนส์ สโมสรไลออนส์สากลาได้เสนอรางวัลพิเศษเพื่อยกย่องและให้รางวัลกับผู้ว่าการภาค ผู้ซึ่งเพิ่มสมาชิกได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีบริหาร โดยการเพิ่มสมาชิกและก่อตั้งสโมสรใหม่ เพื่อให้ไลออนส์ได้บริการชุมชนมากขึ้น ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎามคา 2559-30 มิถุนายน 2560 ผู้ว่าการภาคจะได้รับรางวัลจากสภาผู้ว่าการภาครวม และใน 365 วันจำนวนสมาชิกของภาคจะเพิ่มขึ้นและได้รับรางวัลพิเศษดังกล่าว
ประเภทรางวัล
 1. เหรียญทอง
 2. อัตราการเพิ่มของสมาชิกเป็นบวกซึ่งต้องมากกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และต้องก่อตั้งสโมสรใหม่ 1 สโมสร


 3. เหรียญเงิน
 4. อัตราการเพิ่มของสมาชิกเป็นบวกซึ่งต้องมากกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

 5. เหรียญทองแดง
 6. อัตราการเพิ่มของสมาชิกติดลบ ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา


Share:

รางวัลการเพิ่มสมาชิกสำหรับสโมสร

   ไลออนส์สากลเปิดโอกาสให้สโมสรมีส่วนร่วมการเฉลิมฉลองไลออนส์ครบ 100 ปี ดังนั้นสโมสรจะได้รับรางวัลพิเศษและได้รับการยกย่อง เพื่อการเติบโตของสโมสรและการช่วยเหลือชาวไลออนส์ในพื้นที่นั้นให้เจริญยิ่งขึ้น โดยรางวัลสำหรับสโมสรมี 2 รางวัลได้แก่
     1. สโมสรไลออนส์ร้อยปีพรีเมียร์ (Premire Centennial Lion Club) เงื่อนไขการรับรางวัลมีดังนี้
 •  เพิ่มสมาชิกใหม่ (Induct New Members) อย่างน้อยที่สุด 3 คนในหนึ่งปีบริหารของการเฉลิมฉลองร้อยปี และสมาชิก 3 คนดังกล่าวจะต้องมีสถานภาพการเป็นสมาชิก 2 ปีกับอีก 1 วัน  หรือ
 • เป็นผู้อุปถัมภ์การก่อตั้งสโมสรใหม่ (Sponsor a New Club) 1 สโมสรในหนึ่งปีบริหารของการเฉลิมฉลองร้อยปีและสโมสรที่ก่อตั้งใหม่ยังต้องดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปีกับอีก 1 วัน
  รางวัลการยกย่องให้เป็น “สโมสรไลออนส์ร้อยปีพรีเมียร์” มีดังนี้
 • ได้รับแผ่นป้ายชื่อสโมสรสำหรับติดบนผืนธงและประกาศที่เว็ปไซต์ 100 ปีสโมสรไลออนส์สากล
 • ได้รับการประกาซชื่อบริเวณสถานที่จัดการประชุมไลออนส์สากลและการประชุมภาค     2. สโมสรไลออนส์ร้อยปีระดับโลก (WORLD CLASS CENTENNIAL LIONS CLUB) คือระดับสูงสุดของการยกย่องเกียรติคุณสำหรับสโมสร โดยต้องเพิ่มสมาชิกและขยายสโมสรอย่างสม่ำเสมอ
 • เพิ่มสมาชิกใหม่อย่างน้อย 3 คน ในทุกปีบริหารของการฉลองครบรอบ 100 ปี ให้ครบ 3 ปี (สมาชิกใหม่ต้องอยู่ตลอดการฉลอง 100 ปี) และ
 • ก่อตั้งสโมสรใหม่ 1 สโมสรต่อปีบริหาร ให้ครบ 3 สโมสรของปีบริหารของการฉลองครบรอบ 100 ปี (สโมสรที่ก่อตั้งใหม่ต้องดำรงอยู่อย่างน้อย 2 ปีและ 1 วัน)
รางวัลการยกย่องให้เป็น “สโมสรไลออนส์ร้อยปีระดับโลก” มีดังนี้
 • แผ่นป้ายผ้าติดบนผืนธงและรางวัลพิเศษมอบโดยผู้ว่าการภาค
 • เหรียญรุ่นพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่ โดยสมาชิกดังกล่าวต้องมีสถานะการเป็นสมาชิกไลออนส์
 • สโมสรจะถูกประกาศในนิตยสารไลออนส์สากลและบนเว็ปไซต์ 100 ปีสโมสรไลออนส์สากล
 • ประกาศเกียรติคุณเป็นพิเศษบริเวณสถานที่จัดการประชุมไลออนส์สากลและการประชุมภาค
 
 

  คำถาม-คำตอบรางวัลการเพิ่มสมาชิก ในโอกาสฉเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี
Share:

โครงการสร้างอนุสรณ์ชุมชนร้อยปี (Centennial Community Legacy Projects)


การเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนของท่านโดยการสร้างโครงการที่เป็นอนุสรณ์สำหรับชุมชน วางแผนจัดทำโครงการเพื่อการฉลองร้อยปีไลออนส์สากล สร้างเป็นของขวัญที่จับต้องได้เพื่อมอบให้กับชุมชนไว้เป็นอนุสรณ์ของการฉลองไลออนส์ร้อยปี และเป็นการสร้างมรดกที่ยั่งยืนในด้านการบริการ

โครงการนี้เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจที่สำคัญสำหรับสโมสรไลออนส์และชุมชน โดยสโมสรเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองร้อยปีไลออนส์สากล ซึ่งระยะเวลาในการทำโครงการนี้ทำให้แล้วเสร็จภายในมิถุนายน 2561 ดังนั้นควรเริ่มวางแผนเพื่อดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้

 การวางแผนทำโครงการสร้างอนุสรณ์ชุมชน
แบ่งโครงการที่ทำออกเป็น 3 ระดับและให้ทุกสโมสรมีส่วนร่วมในการทำโครงการ โดยเลือกทำโครงการจากรายชื่อด้านล่างหรือพัฒนาโครงการของตนเองโดยเฉพาะ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน ดังนี้

ระดับที่ 1 เป็นการสร้างอนุสรณ์ที่สามารถมองเห็นได้ เช่นป้ายต่างๆ ม้านั่ง ตู้หนังสือ ถังขยะ รูปปั้น เป็นต้น

ระดับที่ 2 เป็นการสร้างอนุสรณ์ให้เป็นของขวัญแก่ชุมชน ได้แก่ ห้องอบรม ยานพาหนะ รถเข็น ปรับปรุงสนามเด็กเล่น สะพานลอยคนข้าม เครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวกับสายตา เป็นต้น

ระดับที่ 3 เป็นการสร้างอนุสรณ์ ขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบกับชุมชน ได้แก่ สร้างห้องสมุด คลีนิค ห้องอบรม ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 สำหรับการสนับสนุนโครงการสร้างอนุสรณ์ชุมชนนี้ ทางไลออนส์สากลได้เตรียมป้ายสัญลักษณ์ แผ่นสติ๊กเกอร์ และป้ายโลหะสัมฤทธิ์ ซึ่งมีจำหน่ายที่ Club Supplies

ส่งเสริมการทำโครงการกับชุมชน
ทุกโครงการที่ทำควรมีสัญลักษณ์ไลออนส์ติดไว้ทุกที่ และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกคนรับทราบทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อทางสังคม หรือสื่อท้องถิ่น และรายงานโครงการที่ MyLCI Service Activity Report  ที่หัวข้อ "Community and Culture activity" และเลือก "centennial community legacy Project level 1" หรือ "centennial community legacy Project level 2" หรือ "centennial community legacy Project level 3" ที่สโมสรได้ทำโครงการนั้นๆ เพื่อรับแผ่นป้ายและโดยสโมสรไลออนส์สากลจะพิจารณาโครงการ และจัดพิมพ์ในนิตยสารไลออนส์

แหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับโครงการสร้างอนุสรณ์ชุมชนร้อยปีไลออนส์สากล
Share:

Centennial Service Challence
การให้บริการ จำนวน (คน) สโมสรที่ร่วม(สโมสร)
43,138,915 28,392
39,511,495 21,596
21,447,696 22,763
28,851,887 22,259

สโมสรที่ทำกิจกรรมคิดเป็น 65% จากสโมสรทั้งหมดทั่วโลก

เป็นเวลาเกือบ 100 ปีที่ไลออนส์ให้บริการชุมชนด้วยความทุ่มเท สนับสนุนการพัฒนา และความเป็นอยู่ของผู้คนนับล้านคนทั่วโลก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีไลออนส์สากล เราขอเชิญชวนไลออนส์ทุกคนช่วยให้เป้าหมายการให้บริการประชาชนให้มากกว่า 100 ล้านคนในเดือนมิถุนายน 2561
สโมสรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างในชุมชนและนำไปสู่เป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมใน 4 ประเภทหลัก โดยท่านตัดสินใจให้บริการและโครงการที่เหมาะสมสำหรับสโมสรและชุมชนของท่าน
การมีส่วนร่วมของเยาวชน (Engaging our Youth) สนับสนุนเยาวชนในชุมชนของท่าน หรือให้แรงบันดาลใจกับอาสาสมัครรุ่นใหม่ โดยการเชิญชวนลีโอและเยาวชนในพื้นที่ร่วมให้บริการในโครงการ
แบ่งปันการมองเห็น (Sharing the Vision) ป้องกันการมองไม่เห็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการคัดกรองสายตาและกิจกรรมทางการศึกษา ให้ของขวัญด้านสายตาผ่านโครงการที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ตาบอดหรือผู้มีชีวิตอยู่กับการมองเห็นเลือนลาง
 บรรเทาผู้หิวโหย (Relieving the Hunger) บริจาคอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชนที่อดยากในชุมชน
ปกป้องสิ่งแวดล้อม (Protecting our Environment) การป้องกันและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่จะทำให้ชุมชนของท่านเป็นสถานที่น่าอยู่เพื่อการดำรงชีวิตสำหรับทุกคน

สโมสรไลออนส์สากลช่วยให้ท่านเริ่มต้นทำกิจกรรม เพื่อให้สโมสรมีแรงจูงใจ โดยไปที่แหล่งข้อมูลในเมนู Toolbox ตรงหัวข้อ Centennial Service Challenge
การได้รับการยกย่อง
 ท่านจะได้รัยการยกย่องสำหรับการให้บริการดังนี้
 •  ไลออนส์สากลจะให้รางวัลการทำกิจกรรมนี้เมื่อท่านได้ส่งรายงานการทำกิจกรรม Centennial ที่ช่องทาง MyLCI
 • สโมสรของท่านจะได้รับแผ่นป้าย 1 แผ่นในแต่ละปีที่ท่านได้รายงาน
 • ภาคของท่านจะได้รับแผ่นป้ายในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของสโมสรมากน้อยเพียงใด
 • ไลออนส์สามารถยกย่องความสำเร็จของสโมสรลีโอ ที่สนับสนุนกิจกรรม โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ลีโอ
คำถามสำหรับกิจกรรม CSC

Share:

Recent Posts

Pages